Tjänsteerbjudande – SQEP Consulting

Vårt erbjudande – ditt behov?

•Föreläsningar om säkerhetskultur (security och/eller safety)

•SQEP bistår gärna vid utveckling, implementering och utvärdering av ledningssystem för säkerhet 

•Framtagning av policyer och stödjande dokument liksom processutveckling.

•Grundorsaksutredningar och verksamhetsutveckling samt förändringsledning 

•Teorier och modeller för hur man bygger robusta säkerhetskulturer – för att bättre möta externa hot, insiderhot samt minska kvalitetsbrister och inslagen av mänskligt felhandlande. Samtidigt får man en långsiktigt mer livskraftig verksamhet och medarbetare som mår bra och känner sig trygga.

•Metodkunskap och drivkraft i byggandet av robusta framtidsstrategier (inklusive trendanalyser och scenarier) – strategier som är ändamålsenliga och effektiva nog att möta framtida hot och möjligheter. Metodiken säkerställer systemsyn och förankring vilket avsevärt underlättar implementering av strategin.

•Stötta verksamheter i hur man utvecklar säkra och användbara system och produkter. Ta fram utvecklingsprocesser, som säkerställer att man bygger in säkerhet, kontinuerligt påvisar säkerhet och samtidigt tillgodoser olika gruppers behov av användbarhet. 

•Stötta utveckling av Safety case respektive Assuransfall, för att underlätta säkerhetsgranskning, försäkra sig om att man bygger in säkerhet samt får fram ändamålsenlig dokumentation för framtida bruk.

•Design och utvärdering av användbara gränssnitt. En hög användbarhet är avgörande för säkerheten och det gäller alla tekniska produkter och stödsystem men även instruktioner och guidelines. 

•Genomföra grundorsaksutredningar och kvalitetsrevisioner för att identifiera brister och bakomliggande faktorer.

Scroll to Top